แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและสถิติผู้เข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 ข้อมูลขอเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสุขภาพในขณะนี้ *

Copyright © 2024. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนาระบบโดย iMiS Team โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. https://imis.psru.ac.th