แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าสู่ระบบด้วยรหัส iPassport
ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
Copyright © 2021 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พัฒนาระบบโดย iMiS Team โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ https://imis.psru.ac.th