มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

ภาพจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
timeline